Årsrapport og skatteregnskab

“Lad STEPTO udarbejde din årsrapport eller skatteregnskab, så du sikrer kvaliteten og troværdigheden omkring din virksomhed”.

– Benny Møller Jensen, økonomikonsulent

Godt at vide om:
Årsrapport og skatteregnskab

Har du en personligt ejet virksomhed, f.eks. en enkeltmandsvirksomhed, har du kun pligt til at indberette et skatteregnskab. Virksomheder som eksempelvis IVS, ApS og A/S skal både indberette årsregnskab som en del af årsrapporten og et skatteregnskab. 

I STEPTO A/S har vi mange års erfaring i at udarbejde årsrapporter og skatteregnskaber for især landmænd men også andre små og mellemstore virksomheder. 

Årsrapporten

Årsrapporten er det “rigtige” regnskab forstået på den måde, at den beskriver årets reelle resultat i forhold til aktiviteterne hen over regnskabsåret. Skatteregnskabet derimod skal udelukkende dokumentere, hvor meget din virksomhed skal betale i SKAT.  

Årsrapporten skal blandt andet indeholde et årsregnskab, som skal udarbejdes og indberettes efter reglerne i årsregnskabsloven.  Årsregnskabet og -rapporten har således til formål at tegne et retvisende billede af din virksomheds økonomiske situation, herunder aktiver, passiver, finansielle stilling og årets resultat. 

Foruden årsregnskabet skal din årsrapport blandt andet indeholde en ledelsesberetning, som afspejler ledelsens vurdering af årets resultat og forklaringer på, hvorfor året er gået, som det er. Den må også gerne indeholde evt. tiltag, der er gjort i årets løb, og hvad forventningerne er til disse i det kommende år. Som et led i aftalen om udarbejdelsen af din årsrapport indgår STEPTO naturligvis også i formuleringen af din ledelsesberetning. 

Årsrapporten indeholder desuden en sammenligning af dit aktuelle produktionsniveau sammenlignet med de fire forrige år. Den giver således et godt udgangspunkt for at vurdere din virksomheds langsigtede udvikling.   

Sådan arbejder STEPTO med din årsrapport

Opgørelse af dækningsbidrag 

Ved udarbejdelsen af din årsrapport , tilbyder vi at lave en dækningsbidrags-opgørelse. Det vil sige, at vi opsætter regnskabet, så det er tilpasset de
produktionsenheder, du har i virksomheden, opdelt på dækningsbidrag. 
Vi tilbyder med andre ord at tilpasse rapporten, så den er så relevant for dig som muligt. 

Personlig indkomst og formue

Vi leverer en samlet årsrapport for såvel virksomhedens som dine (herunder evt. ægtefælles) personlige indkomst- og formueforhold. Du modtager altså en opgørelse af hele din økonomi som en integreret del af årsrapporten. Det er der mange kreditgivere, der foretrækker.  

Udskudt/latent SKAT

Vi tilbyder en specificeret opgørelse af udskudt/latent SKAT. Det vil sige en vurdering af, hvad du evt. skylder SKAT ved eksempelvis salg af ejendom. Mange kunder vil gerne kende fordelingen på eksempelvis bygninger, besætning, maskiner med mere.  

Anlægskartotek

Som led i udarbejdelsen af din årsrapport leverer vi et fuldt specificeret anlægskartotek, som giver et overblik over dine anlæg som eksempelvis bygninger, maskiner og inventar. 

Individuel gennemgang

Får du udarbejdet dit årsregnskab og årsrapport hos STEPTO, tilbyder vi altid at præsentere materialet med en personlig gennemgang. 

Her kan vi blandt andet kigge på 5-års-oversigten og rådgive dig om, hvordan du kan bruge den som afsæt for at videreudvikle din virksomhed eller bedrift. 

Det er vigtigt for os, at du faktisk kan bruge årsrapporten til noget, og derfor gør vi os umage med at præsentere den så relevant som muligt og at levere konkret rådgivning med.   

Skatteregnskabet

I modsætning til årsrapporten indeholder skatteregnskabet alene en opgørelse til SKAT.  Det vil sige, at det alene skal dokumentere, hvor meget din virksomhed skal betale i SKAT. Det siger med andre ord ikke nødvendigvis noget om virksomhedens økonomiske tilstand. 

Skatteregnskabet indeholder grundlæggende 3 dele: 

  • opgørelse af indtægter og udgifter
  • opgørelse af aktiver og passiver
  • kapitalforklaring


Enkelt forklaret finder du frem til virksomhedens resultat i regnskabet ved at opgøre de indtægter og udgifter, du har bogført i løbet af året. 

I forbindelse med udarbejdelsen af dit skatteregnskab, kan du overveje også at lade STEPTO foretage en skatteoptimering. Med en skatteoptimering sikrer vi blandt andet, at du får mest muligt ud af dine afskrivninger, anvender virksomhedsordningen optimalt og får lagt en langsigtet skatteplan, så du bliver beskattet til den billigst mulige i skat af din indkomst.

Regnskabsåret løber over den periode, hvor du løbende bogfører virksomhedens indtægter og udgifter. Regnskabsåret følger kalenderåret. Har du startet din virksomhed op midt på året, eksempelvis 1. marts, vil dit første regnskabsår løbe fra midten af første måned, dvs. 15. marts og frem til og med 31. december samme år. De følgende år vil regnskabåret så være et helt kalenderår. 

Måske er du også interesseret i at læse om ejendomsavancer eller finansieringsrådgivning

Spørgsmål?

Inge Møller Ernst

Inge Møller Ernst

økonomikonsulent

Benny Møller Jensen

Benny Møller Jensen

økonomikonsulent

Benny Møller Jensen

Benny Møller Jensen

økonomikonsulent

Anette Villum Jensen

Anette Villum Jensen

økonomikonsulent

Thomas Skovhus Larsen

Thomas Skovhus Larsen

økonomikonsulent

Martin Kristensen

Martin Kristensen

revisor

Carina N. Simonsen

Carina N. Simonsen

revisorassistent

Maiken Kjær Farsinsen

Maiken Kjær Farsinsen

revisorassistent

Janni Kjærgaard Floor

Janni Kjærgaard Floor

revisorassistent

Anne Immersen

Anne Immersen

revisorassistent

Marianne Hvid Hansen

Marianne Hvid Hansen

revisorassistent

Tina Haals Hansen

Tina Haals Hansen

revisorassistent

Jesper Paulsen

Jesper Paulsen

revisorassistent

Sandra Larsen

Sandra Larsen

revisorassistent

Genveje