fbpx

Info om praktikanter fra lande uden for EU

Har du praktikanter fra lande uden for EU, er der en række regler og retningslinjer, du skal kende til og være opmærksom på.” 

– Lis Nørgaard, HR- og løn-konsulent

Praktikanter fra lande uden for EU? Få overblikket over regler og retningslinjer her på siden

Ansætter du praktikanter fra lande uden for EU, kan du danne dig et overblik over regler og retningslinjer på området på denne side: 

Indhold på denne side

Praktikpladsgodkendelse for praktikanter fra lande uden for EU

For at modtage praktikanter fra lande udenfor EU (såsom Ukraine og Indien), skal arbejdsgiver have en gyldig praktikpladsgodkendelse. Der skal vedlægges en kopi af praktikpladsgodkendelsen til ansøgningen om arbejds- og opholdstilladelse.

I forbindelse med ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse skal der også laves en ansættelseskontrakt, som vedlægges til ansøgningen.

Praktikaftalens varighed

En praktikaftale gælder for 18 måneder ad gangen. Herefter kan praktikanten ansøge om at fortsætte med at arbejde i Danmark som fodermester, dog tidligst 3 mdr. før udløb af den nuværende praktikantaftale, således at tilladelser forhåbentlig vil afløse hinanden.

Regler om prøvetid for praktikanter fra lande uden for EU

For medlemmer af GLS-A

Den første måned regnes som prøvetid, hvor begge parter kan ophæve praktikantforholdet uden varsel. Såfremt praktikværten ophæver praktikantforholdet i prøvetiden, skal praktikværten beskæftige praktikanten indtil nyt praktikophold kan påbegyndes hos en anden praktikvært eller betale praktikantens hjemrejse. Praktikanten er herefter uopsigelig i den aftalte praktikperiode fra arbejdsgiverens side. Dog kan praktikanten til enhver tid opsige aftalen med en dags varsel.

For medlemmer af KA

De første 2 måneder er en prøveperiode, hvori praktikaftalen kan opsiges af begge parter uden varsel. Efter udløbet af prøveperioden kan praktikanten opsige praktikaftalen med 14 dages varsel, hvorimod arbejdsgiveren ikke kan opsige aftalen. Opsiger arbejdsgiveren praktikaftalen i prøvetiden eller ophæves praktikaftalen uretmæssigt, skal arbejdsgiveren i begge tilfælde betale praktikantens hjemrejse, såfremt praktikanten rejser hjem inden 14 dage efter praktikforholdets ophør.

Arbejdsforhold

Arbejdsgiver har ansvaret for at sikre, at arbejdet kan udføres sikkert og forsvarligt. Praktikanten har selv et medansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø, herunder for at bruge det sikkerhedsudstyr, som arbejdsgiveren stiller til rådighed.

Arbejdstid

En normal arbejdsuge er på 37 timer inklusiv arbejde i weekender. Overarbejde derudover kan man enten lade praktikanten afspadsere i forholdet 1:1 eller betale med timebetaling efter lønskalaen.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) accepterer kun overarbejde ud over 37 timer i begrænset omfang i spidsbelastningsperioder.

 Generelt må arbejdstiden ikke overstige 37 timer om ugen i gennemsnit, og hvis det sker, skal det helst være sammen med en kollega – gem dokumentation herfor fx i form af vagtplan eller timesedler.

Praktikanter fra lande uden for EU

Ferie

Praktikanter har ret til 2,08 dages ferie pr. måned. Ferien skal afholdes i praktikperioden, og det aftales mellem praktikant og arbejdsgiver, hvornår den skal afholdes.

Der betales 12,5% til feriepenge.

Se mere om ferie og fridage i den gældende overenskomst.

Arbejdsopgaver

En praktikant skal beskæftiges med de arbejdsopgaver, som er angivet i ansøgningen om opholds- og arbejdstilladelse, og som er relevante i forhold til det pågældende praktikområde.

Forefaldende arbejde må kun udgøre en ubetydelig del af arbejdstiden, og må kun forekomme i en naturlig sammenhæng med de relevante arbejdsopgaver.

Bolig og husleje

Det forventes, at arbejdsgiver stiller bolig til rådighed, hvilket ofte vil være et værelse med delt køkken og bad. Huslejen vil som regel være omkring 1500-2500 kr. inkl. forbrug.

Huslejen kan ikke trækkes via lønnen, men skal oprettes som en fast overførsel via praktikantens bank til arbejdsgivers konto.

Transport- og indkøbsmuligheder

Det forventes, at arbejdsgiver er behjælpelig med at anvise transport- og indkøbsmuligheder.

Hvis boligen befinder sig et stykke fra gården, kan det være en god ide at stille et transportmiddel til rådighed, så praktikanten kan komme til og fra arbejde. Det kan lige så godt kan være en cykel som en knallert eller bil. Og at man ikke kan forvente at kunne bruge denne udenfor arbejdstiden.

Kørekort

Praktikanter kan køre med det udenlandske kørekort i 180 dage fra den dag, hvor de ankommer til Danmark. Kørekortet skal være gyldigt og
udstedt med latinske bogstaver eller være ledsaget af en officiel oversættelse
til dansk, engelsk eller fransk.

Hvis praktikanten fortsat ønsker at køre i Danmark efter 180 dage, skal de have ombyttet det udenlandske kørekort til et dansk kørekort.

Ukrainske praktikanter skal som udgangspunkt ikke aflægge en kontrollerende køreprøve for at få ombyttet kørekortet til et dansk kørekort.

Indiske, filippinske og vietnamesiske praktikanter skal aflægge en kontrollerende køreprøve (en teori-prøve og praktisk prøve) for at få kørekortet ombyttet til et dansk kørekort.

 

Mere information vedr. kørekort kan findes på borger.dk og Færdselsstyrelsen.

Bankkonto

Lønnen skal udbetales til en dansk bankkonto i en bank, der driver lovlig bankvirksomhed i Danmark.

Lønnen kan derfor ikke udbetales kontant eller til en konto i udlandet.

Den danske bankkonto skal oprettes indenfor 90 dage fra opholdstilladelsen er givet ved at tage direkte kontakt til en dansk bank. Hvis praktikanten indrejser, efter de har fået opholdstilladelse, skal de oprette en bankkonto indenfor 90 dage fra deres indrejse i Danmark. Lønnen må i de første 90 dage i Danmark gerne udbetales til en udenlandsk konto eller kontakt, men det anbefales dog her, at arbejdsgiveren beder praktikanten skrive under på, at disse er udbetalt kontant, hvis der senere opstår tvivl herom.

 

Lønnen kan kun bestå af likvide midler, indbetaling til arbejdsmarkedspension og udbetalte feriepenge. Huslejen kan altså ikke trækkes via lønnen.

CPR-nummer og skattekort

Når praktikanten har modtaget arbejds- og opholdstilladelse og er ankommet til Danmark, har han/hun 5 dage til at gå til Borgerservice i sin egen kommune og blive registreret i Folkeregisteret for at få et CPR-nummer. Nogle steder er det også muligt samtidig at få et MitID – ellers skal der bestilles tid til dette efterfølgende.

MitID/NemID og E-boks

Praktikanten får sit MitID/NemID ved at henvende sig til Borgerservice og medbringe pas eller Id-kort. Det kan være en god ide, at arbejdsgiveren følger med for at kunne bekræfte praktikantens identitet.

Herefter kan kandidaten oprette sin e-Boks online via deres hjemmeside e-boks.com. Eller man kan vælge kun at gå ind via MitID, se mere her: mitid.dk.

Der tages forbehold for ændringer og henvises i øvrigt til de gældende overenskomster.

Har du spørgsmål vedr. praktikanter fra lande uden for EU?

Hvis du har spørgsmål vedrørende praktikanter fra lande uden for EU, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte HR- og lønkonsulent Lis Nørgaard. 

Kontakt
Picture of Lis Nørgaard

Lis Nørgaard

HR- og lønkonsulent

Author