fbpx

Priser og forretnings-betingelser

Et samarbejde med STEPTO A/S skal være let og gennemskueligt. Det afspejler sig også i vores priser. Hos os skal du kun forholde dig til en timepris samt ét mindre grundgebyr for udarbejdelse af dit regnskab. 

Om priserne hos
STEPTO A/S

Når man sammenligner priser på økonomisk rådgivning, er selve timeprisen ikke det vigtigste. 

En højere timepris er ikke nødvendigvis udtryk for en højere samlet regning, da timeforbruget udtrykker hvor effektivt, der bliver arbejdet med opgaverne.

Desuden skal du selvfølgelig tage højde for kvaliteten af arbejdet. En højere kvalitet vil som regel koste mere end produkter af lavere kvalitet.

Vi vil altid meget gerne vurdere, hvad det koster at udarbejde dit regnskab.

Picture of Margrethe Brandt

Margrethe Brandt

Indehaver og direktør

A conto-ordning

Hos STEPTO afregner vi dine regnskabs-honorarer i et aconto-system. Vi sender 3 aconto-opkrævninger – i oktober, januar og april og afslutter regnskabet med en samlet afregning for hele året, hvor de 3 aconto-afregninger bliver modregnet. 

Du har derfor overblik over hvad dit regnskabsarbejde koster.

Priser hos STEPTO A/S

Regnskabsarbejde

Får du lavet regnskab hos os, opkræver vi foruden timeprisen et mindre grundgebyr, som er prissat efter størrelsen og omfanget af dit regnskab. 

Grundgebyret dækker vores stigende omkostninger til arbejdstimer, indkøb og udvikling af IT-systemer, ekstern bistand mv. for at kunne opfylde myndighedernes krav og stramninger inden for blandt andet hvidvask-reglerne, GDPR og revisorlovgivningen. 

Der er ingen øvrige omkostninger forbundet med at være kunde hos os.  

Grundgebyr

lille regnskab
kr. 700 pr. år
 •  

Grundgebyr

mellem regnskab
kr. 1400 pr. år
 •  

Grundgebyr

stort regnskab
kr. 2100 pr. år
 •  

Regnskabsarbejde

Valgfri
kr. 800 pr. time
 •  

Øvrige gebyrer

empty
kr. 0
 •  

Posteringsafgift

empty
kr. 0
 •  

Konsulentydelser

Bogholderiservice

"Farmsekretær"
kr. 600 pr. time
 •  

Bogføring

Valgfri
kr. 720 pr. time
 •  

Øvrige konsulentydelser

Valgfri
kr. 1000 pr. time
 •  

Ejendomsavance- beregninger

Valgfri
kr. 1250 pr. time
 •  

HR, løn og lønkørsel

Arbejdsskade-
rådgivning

Valgfri
kr. 1000 pr. time
 •  

Løn- og
ansættelsesrådgivning

Valgfri
kr. 800 pr. time
 •  

Øvrig
support

Valgfri
kr. 800 pr. time
 •  

1. lønseddel

Valgfri
kr. 128 pr. lønkørsel
 •  

2-4 lønsedler

Valgfri
kr. 110 pr. lønkørsel
 •  

5-9 lønsedler

Valgfri
kr. 100 pr. lønkørsel
 •  

10+ lønsedler

Valgfri
kr. 90 pr. lønkørsel
 •  
Priser
"Der er udfordringer nok – især med svingende afregningspriser og stigende miljøkrav. Arbejdet med administration må godt gøres lidt lettere. Og derfor vælger jeg en samarbejdspartner, som jeg ved, jeg kan stole på. De giver mig en god sparring og siger tingene ligeud. Derfor har jeg valgt STEPTO."

Forretningsbetingelser

Du kan orientere dig i STEPTO A/S’ forretningsbetingelser nedenfor. 

Du kan også hente forretningsbetingelserne i et samlet dokument, som kan printes eller gemmes til senere brug.  

Forretningsbetingelserne udgør sammen med parternes aftale det samlede aftalegrundlag. Ændringer af aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

STEPTO a/s beregner vederlag på grundlag af den tid, der er medgået til løsningen af opgaven, såfremt der ikke er indgået skriftlig aftale om pris. STEPTO a/s er desuden berettiget til at godtgørelse af udlæg, der afholdes i forbindelse med løsningen af opgaven.


Alle priser er eksklusive moms.

Fakturaer skal betales netto kontant inden 10 dage fra fakturaens dato. Ved for sen betaling påløber der morarenter med 1,2 % pr. påbegyndt måned indtil betalingen er modtaget.

Et tilbud fra STEPTO a/s er gældende i 14 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er STEPTO a/s i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for STEPTO a/s, medmindre STEPTO a/s meddeler kunden andet.

Aftalen om lønadministration løber indtil aftalen opsiges af en af parterne. Opsigelsesvarslet er 1 måned til udgangen af en måned.


Ved leveringen af lønadministration benytter STEPTO a/s sig af et lønbureau, som overlades personoplysninger fra kunden som f.eks. navn, adresse, cpr.nr. (se nærmere under punktet ”databehandler”).

Det er kundens ansvar at levere de aftalte oplysninger senest den dato, som er fastsat mellem parterne. Såfremt oplysningerne ikke leveres til tiden, er mangelfulde eller leveres i et andet format end aftalt er det ikke STEPTO a/s’ ansvar såfremt lønudbetaling ikke sker til det aftalte tidspunkt.

STEPTO a/s undersøger og verificerer ikke, om de modtagne oplysninger, er rigtige eller fuldstændige. STEPTO a/s lægger således de oplysninger til grund for levering af lønadministration, som kunden har leveret.

Kunden skal stille alle informationer og andre materialer, som måtte være hensigtsmæssige for udførelsen af ydelserne, til rådighed. Såfremt information og materiale ikke stilles til rådighed af Kunden på det aftalte tidspunkt, er STEPTO a/s berettiget til at udskyde sin ydelse. STEPTO a/s kan, i den situation, ikke stilles til ansvar for eventuelle overskridelser af frister i forhold til kundens ansatte, kunden, offentlig myndighed eller tredjemand.


Kunden skal udpege en navngiven ansat, der er ansvarlig for kontakten til STEPTO a/s og som kan kontaktes i forbindelse med ethvert spørgsmål i relation til aftalen. Den pågældende ansatte skal være berettiget til at indgå bindende aftaler på kundens vegne.

Den rådgivning, som STEPTO a/s yder til kunden, er udelukkende beregnet for kunden og ikke nogen anden person eller virksomhed. Hvis kunden udleverer materiale eller resultater vedrørende STEPTO a/s’ rådgivning til tredjemand, skal kunden oplyse de pågældende parter om, at de ikke kan støtte ret på materialet i forbindelse med noget formål uden at indhente STPETO a/s’ skriftlige samtykke.

STEPTO a/s vil ofte skulle behandle personoplysninger på vegne af kunden. STEPTO a/s handler alene efter instruks fra kunden og træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.


STEPTO a/s skal på kundens anmodning give kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Det påhviler hver part at foretage de fornødne anmeldelser til myndigheder. Medmindre andet er aftalt, står STEPTO a/s således ikke for at foretage de nødvendige anmeldelser på kundens vegne.

STEPTO a/s må ikke overlade personoplysninger til tredjemand uden kundens samtykke. STEPTO a/s har ansvaret for at tredjepart, som overlades personoplysning fra kunden aftalemæssigt underlægges samme krav, som gælder mellem kunden og STEPTO a/s.

Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler.


STEPTO a/s’ erstatningsansvar over for kunden kan ikke pr. kalenderår samlet overstige 5 gange det beløb, som STEPTO a/s har faktureret til kunden i de umiddelbart foregående 12 måneder. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis STEPTO a/s har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

STEPTO a/s er ikke ansvarlig over for kundens indirekte tab, herunder tab af salg, fortjeneste, tid eller goodwill.
STEPTO a/s er ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for STEPTO a/s’ kontrol, og som STEPTO a/s ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

Der foreligger en mangel, hvis STEPTO a/s’ leverance ikke er som aftalt mellem parterne.


I tilfælde af mangel skal kunden meddele dette til STEPTO a/s uden ugrundet ophold, som herefter afhjælper den pågældende mangel, hvis det er muligt.

Aftalen kan ophæves til enhver tid, med mindre andet er aftalt med kunden.

Parterne har tavshedspligt med hensyn til oplysninger vedrørende den anden parts interne forhold, medmindre det er offentlig tilgængelige oplysninger.

STEPTO a/s er omfattet af hvidvasklovens krav om indhentelse af oplysninger forinden indgåelse af et kundeforhold, for at fastslå identiteten af kunden.


Hvis der indhentes oplysninger om fysiske personer, er de omfattet af personforordningens regler om behandling af persondata. Det betyder blandt andet, at oplysninger kun må indsamles og behandles for at opfylde de krav, der stilles i hvidvaskloven, og at den registrerede har ret til indsigt i de indsamlede oplysninger.

STEPTO a/s har tegnet ansvarsforsikring hos et anerkendt forsikringsselskab.

Enhver tvist afgøres ved de danske domstole (Aalborg Byret).

STEPTO a/s kan ændre disse betingelser helt eller delvist med et varsel på 3 måneder.